Všeobecné obchodní podmínky věrnostního programu

Níže uvedené podmínky platí pro účast ve věrnostním programu společnosti Bidfood Czech Republic s.r.o., se sídlem Kralupy nad Vltavou, V Růžovém údolí 553, PSČ 278 01, IČO: 282 34 642, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 134253 (dále jen „Bidfood CZ“).

Program umožňuje věrnostního programu, po splnění níže uvedených podmínek, získávat za uskutečněné objednávky od společnosti Bidfood CZ Bidbody. Objednávky je možné provést prostřednictvím e-shopu, který je dostupný na internetové adrese mujBidfood.cz (dále jen „e-shop“), zákaznického centra (maloobchod: 605 642 001, gastronomie Čechy: 605 642 642, Morava: 605 642 643) a obchodního zástupce společnosti Bidfood CZ.

Na základě takto získaných Bidbodů je účastníkům programu nabídnuto speciální zboží či služby (dále jen „odměna“). Přehled odměn bude uveřejněn a aktualizován na e-shopu. U každé odměny bude uveden příslušný počet Bidbodů, za který je odměna k dispozici.


1. Účast ve věrnostním programu

 1. Účastníky programu se mohou stát pouze osoby, podnikající na území České republiky, které jsou zákazníky společnosti Bidfood CZ a jsou zaregistrovány v e-shopu. Účast v programu závisí na uvážení společnosti Bidfood CZ, a proto si vyhrazuje právo odmítnout jakékoliv přihlášení do tohoto věrnostního programu. Účast ve věrnostním programu vzniká účastníkovi na základě jeho registrace potvrzené společností Bidfood CZ. Účast ve věrnostním programu je bezplatná.

 2. Účast v programu lze ukončit na základě písemné či e-mailové žádosti účastníka. Účast zaniká zároveň zánikem právnické osoby či ukončením podnikání fyzické osoby a v některých dalších případech popsaných dále v těchto podmínkách. Po ukončení účasti v programu již nelze připsané Bidbody použít.

2. Připisování Bidbodů a kontrola stavu Bidbodů

 1. Bidbody jsou účastníkům připisovány za nákup určitého zboží dle určení společnosti Bidfood CZ. Všechny položky ohodnocené Bidbody jsou umístěny na e-shopu společnosti Bidfood CZ. Bidfood CZ může v rámci věrnostního programu vypisovat různé akce s bodovým zvýhodněním určených výrobků. Pokud bude taková nabídka učiněna, bude účastník věrnostního programu o těchto bonusových bodech i vybraném sortimentu zpravidla informován předem prostřednictvím e-mailu. Bidbody se přičítají automaticky po vystavení daňového dokladu účastníkovi. Pro získání Bidbodů je třeba učinit objednávku v minimální hodnotě 1.500,- Kč bez DPH.

 2. Bidbody nepředstavují platební prostředek, nelze je uplatnit mimo rámec věrnostního programu a jsou nepřevoditelné.

 3. Stav Bidbodů je možné sledovat pouze na e-shopu po přihlášení.

 4. Platnost nasbíraných Bidbodů skončí každý rok vždy ke dni 30. 6. Od 1. 7. účastník věrnostního programu pokračuje automaticky ve věrnostním programu dále. Bidbody z předchozího období se nepřevádí. Pokud nebudou Bidbody v daném termínu vyčerpány, doporučujeme kontaktovat obchodního zástupce, který účastníkovi sdělí další postup.

 5. Společnost Bidfood CZ si vyhrazuje právo Bidbody neuznat a nepřipsat je na účet účastníka (nebo již připsané Bidbody zrušit), a to zejména pokud byly získány v důsledku omylu, technické závady či prokazatelně za nákup zboží pro jinou osobu než účastníka věrnostního programu.

3. Čerpání odměn za získané Bidbody

 1. Za Bidbody je možné objednávat pouze odměny uvedené v nabídce Bidfood CZ dostupné na stránkách e-shopu, nebo potravinové i nepotravinové zboží z aktuálního ceníku Bidfood CZ. Některé odměny je možné získat pouze za Bidbody, některé odměny je možné získat za Bidbody a doplatek v penězích. Vyobrazení odměn je pouze informativní, společnost Bidfood CZ si vyhrazuje právo na případné odchylky od vyobrazení. Objednání odměny je možné pouze prostřednictvím formuláře, přístupného na e-shopu všem účastníkům věrnostního programu.

 2. Bidbody nemohou být směněny za peníze a účastník nemůže požadovat jinou odměnu, než jaká je uvedena v nabídce Bidfood CZ dostupné na stránkách e-shopu, přičemž není dotčeno ustanovení bodu 3.4. podmínek.

 3. Společnost Bidfood CZ si vyhrazuje právo kdykoliv i bez oznámení změnit či zrušit produkty z nabídky odměn, které jsou pro uplatnění Bidbodů k dispozici, a měnit jejich bodovou hodnotu. V případě již objednané odměny, může společnost Bidfood CZ zaslat účastníkovi i bez jeho souhlasu náhradní odměnu, případně mu nezaslat žádnou odměnu a připsat mu zpět odečtené Bidbody. Účastníkovi na konkrétní dárek nevzniká právní nárok.

 4. Odměny budou účastníkovi doručeny zpravidla prostřednictvím obchodního partnera společnosti Bidfood CZ, společnosti Z + M Partner, spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Valchařská 3261/17, PSČ 702 00, IČO 268 43 935 (dále jen „Dodavatel odměn“) za využití služby PPL na adresu uvedenou účastníkem v objednávce. Účastník za doručení odměny uhradí manipulační poplatek 1,- Kč, případně doplatek dle katalogu odměn. Odměna bude doručena zpravidla do 21 dnů od objednání. Doručená zásilka bude obsahovat odměnu, podmínky reklamace, informace o věrnostním programu a fakturu na 1,- Kč (manipulační poplatek), v případě dárku s doplatkem i na částku odpovídající výši doplatku. Společnost Bidfood CZ neodpovídá za ztracení nebo poškození zásilky během přepravy nebo za nedoručení z důvodů stojících na straně účastníka, dopravce či vyšší moci.

 5. Potvrzením o přijetí objednávky odměny ze strany společnosti Bidfood CZ je mezi stranami uzavřena kupní smlouva dle ustanovení občanského zákoníku. Společnost Bidfood CZ neodpovídá za vady, kterou odměna případně má, ani za škody způsobené vadou odměny. Společnost Bidfood CZ může u konkrétních odměn dle svého uvážení přiznat účastníkovi práva z vad odměny. V takovém případě má účastník právo uplatnit nároky z vad odměny u Dodavatele odměn dle návodu, který obdrží společně s odměnou. Účastník bude mít zpravidla v takovém případě nárok na odstoupení od smlouvy a vrácení Bidbodů, případně doplatku. Společnost Bidfood může účastníkovi dle svého uvážení poskytnou namísto vadné odměny náhradní plnění.

4. Závěrečná ustanovení

 1. Vztahy mezi stranami založené v rámci věrnostního programu jsou vztahy mezi podnikateli.

 2. Účastník – fyzická osoba svou registrací do věrnostního programu vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby společnost Bidfood CZ pro účely věrnostního programu bezplatně zpracovávala a užívala v plném rozsahu osobní údaje, které účastník společnosti Bidfood CZ poskytne v souvislosti s věrnostním programem (tj. kontaktní údaje v rozsahu jméno a příjmení, adresa sídla, e-mailová adresa a případně telefon). Souhlas účastník uděluje na dobu trvání účasti ve věrnostním programu a na dobu 1 roku po skončení účasti ve věrnostním programu. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Účastník souhlasí s tím, aby společnost Bidfood CZ poskytla osobní údaje účastníka Dodavateli odměn jakožto zpracovateli osobních údajů za účelem dodání objednané odměny.

  Účastník má v souladu s § 11 a 21 zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu, blokaci a likvidaci nesprávných údajů, je oprávněn požádat o poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a to bezplatně, má právo svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu: spravce.eshop@bidfood.cz nebo v rámci odpovědi na každé obchodní sdělení zaslané emailem, a v případě domnělého porušení svých práv na ochranu soukromého a osobního života nebo zpracování v rozporu se zákonem má právo obrátit se s žádostí o vysvětlení či nápravu (spočívající zejména v blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů) na společnost Bidfood CZ, na Dodavatele odměn i na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 3. Účastník souhlasí, aby společnost Bidfood CZ zařadila kontaktní údaje účastníka do svých marketingových databází a využívala je k marketingovým účelům, zejména k zasílání obchodních nabídek, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu nebo uplynutí 3 let.

 4. Účastník bere na vědomí, že je výhradně sám odpovědný za případné daňové důsledky spojené s obdržením odměn.

 5. Společnost Bidfood CZ si vyhrazuje právo změnit či upravit tyto Podmínky věrnostního programu i program bez náhrady zrušit, a to vše i bez uvedení důvodu. Všechny změny budou oznámeny formou sdělení na e-shopu a účastník věrnostního programu o nich může být také informován prostřednictvím e-mailu.

 6. Společnost Bidfood CZ si vyhrazuje právo vyřadit účastníka z věrnostního programu bez náhrady nebo nezaslat účastníkovi vybranou odměnu, pokud účastník věrnostního programu jakkoli poškodí nebo ohrozí zájmy společnosti Bidfood CZ nebo získal Bidbody v rozporu s podmínkami Věrnostního programu nebo dobrými mravy. Vyřazení účastníci nemají nárok na jakékoliv plněné ze strany společnosti Bidfood CZ, ani na náhradu škody.

 7. Dotazy k věrnostnímu programu a těmto podmínkám zasílejte na adresu: spravce.eshop@bidfood.cz.